При посещението на този сайт, страниците му и съдържанието му, се счита, че вие сте запознати и приемате правата и условията, описани по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание, под формата на текстове, изображения, мултимедия или други материали, на този сайт е предмет на авторското право на „ТОД СТУДИО” с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на „ТОД СТУДИО”. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до този документ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Връзки с други сайтове

„ТОД СТУДИО” не носи отговорност за съдържанието представено на други сайтове, имащи хипервръзки на настоящия сайт.

Конфиденциалност

Вашата лична информация, която вие изпращате по електронната поща или други начини е защитена от „ТОД СТУДИО”, в съответствие законите на Република България.

Актуализация

„ТОД СТУДИО" си запазва правото, без предизвестие да променя Правата за ползване. Задължение на посетителите е да се запознават периодично с тази актуализация.